Psycholog

Pan Marian Ciupak

ŚRODA  08:30 – 16:00

Rola psychologa w naszym przedszkolu

W każdym przedszkolu dziecko ma prawo do opieki psychologicznej. Jest to pomoc dobrowolna oraz gwarantowana ustawą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak nie we wszystkich przedszkolach można skorzystać z porady psychologa. W naszej placówce psycholog udziela jej na miejscu.

Rolą psychologa przedszkolnego jest wszechstronna pomoc dzieciom, nauczycielom  oraz  rodzicom. Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu to dla dziecka, ale i rodziców trudny okres. Zadaniem psychologa w tym czasie jest wsparcie w procesie adaptacji. Pomoc psychologiczna polega zarówno na  indywidualnej i/lub grupowej pracy z dzieckiem jak i rozmowach  z jego rodzicami oraz wsparcie nauczycieli w codziennych  działaniach edukacyjnych i wychowawczych.  Jest to również pomoc w sytuacjach trudnych polegająca przede wszystkim na analizie zachowania dziecka pod kątem ewentualnych problemów lub deficytów rozwojowych, zdiagnozowaniu przyczyn oraz podjęciu działań terapeutycznych.

W bieżącym roku w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia, prowadzone indywidualnie i grupowo dla dzieci mających trudności: z rozumieniem i wyrażaniem swoich emocji, w prawidłowej adaptacji w grupie, z nawiązywaniem prawidłowych relacji w kontaktach rówieśniczych, nadpobudliwe, z przestrzeganiem ustalonych zasad
i norm, z prezentowaniem swoich mocnych stron, wynikające z obniżonej samooceny, zahamowanych i wycofanych emocjonalnie i wszelkich innych dzieci potrzebujących wsparcia w harmonijnym rozwoju.

Celem jest wspieranie sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentrują się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

W trakcie uczestnictwa w zajęciach dzieci mają możliwość uczenia się:

  • rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i rówieśników
  • prawidłowego wyrażania przeżywanych emocji
  • budowanie pozytywnej samooceny
  • umiejętności komunikacji i współpracy w grupie
  • pełnienia nowych ról w grupie rówieśniczej
  • rozwiązywania konfliktów
  • nowych, pozytywnych form zachowania w oparciu o informację zwrotną
  • przeżywania pozytywnych doświadczeń w działaniu i współpracy w grupie

Pomoc psychologiczna udzielana małemu dziecku, oprócz bezpośrednich oddziaływań, wymaga pracy z jego środowiskiem. Dziecko jest postrzegane przy uwzględnieniu szerszego kontekstu rozwojowego. Dlatego też o skuteczności oddziaływań można mówić wówczas, gdy psycholog dociera do tych, którzy są osobami dla dziecka znaczącymi i poprzez współpracę z nimi może dziecku pomagać. Dziecko jest podmiotem, jego problem postrzegany jest w kontekście środowiska w którym żyje.