Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA
DYŻURU WAKACYJNEGO

 

Informuję Rodziców, że w miesiącu lipcu 2020 r.,
nasze przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny
dla dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Z uwagi na obecny stan epidemiologiczny w kraju,
nie będzie możliwe zapisanie dziecka
do innego przedszkola na miesiąc
sierpień 2020 r.

Ponadto informuję, że podczas dyżuru
nadal będą obowiązywały ścisłe zasady sanitarne
oraz ograniczona liczba dzieci w salach.

Zapis dziecka wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny,
bezpośrednio do Dyrektora przedszkola
(22-292-60-15)

Ostateczny termin zapisu to 24 czerwca 2020 r.

Dyrektor

 

 

 

a3_plakat_przedszkole223www

 

 

Oświadczenie rodzica opiekuna

Imię Nazwisko dziecka                    

………………………………………………………

Grupa……………………..

Telefon kontaktowy rodziców/ opiekunów prawnych

…………………………………………………………..

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu      

od…………….do……………………….

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PLACÓWKI PODCZAS EPIDEMII COVID-19

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję w całości Regulamin zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym w Józefowie zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) i nie mam w stosunku do niego zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka COVID-19, mnie, moich domowników, personel placówki i innych dzieci w przebywających w placówce. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki, tym samym za narażenie na zakażenie COVID-19, jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do placówki, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel.
 7. W ciągu ostatniego miesiąca dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w placówce.
 11. Zostałem poinformowana/y o procedurach bezpieczeństwa w zakresie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.
 12. Zobowiązuję się do noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek, dezynfekowania rąk w punkcie do tego przygotowanym i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w placówce.
 13. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od personelu placówki, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z placówce pomieszczenia do izolacji.
 14. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję placówki.
 15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych moich i mojego dziecka w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

……………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie żłobków i przedszkoli

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2020 r. komunikatu o nieotwieraniu od 6 maja 2020 r. przedszkoli i żłobka w Gminie Ożarów Mazowiecki informuję, że na bieżąco analizujemy możliwość otwarcia tych placówek w terminie późniejszym.

5 maja 2020 r. uczestniczyłem w videokonferencji z udziałem dyrektora Biura Oświaty i dyrektorów żłobka, przedszkoli i szkół (oddziały przedszkolne). Tematem przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych placówek do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym i potencjalna możliwość ich otwarcia. Omówiono kwestie organizacyjne dot. wdrożenia wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie i stopień wyposażenia placówek w niezbędne środki ochrony osobistej. Wstępne ustalenia pozwalają na rozpoczęcie niezbędnych przygotowań placówek do przyjęcia dzieci. Nie nastąpi to jednak przed 25 maja 2020 r.

Wypracowane procedury postępowania dotyczące otwarcia przedszkoli i żłobka zostaną także wykorzystane przy ewentualnym otwarciu klas I – III w szkołach podstawowych. Z informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji wynika, że może to nastąpić po 25 maja 2020 r., w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że w pełni rozumiem Państwa potrzeby i oczekiwania związane z możliwością zapewnienia opieki nad dzieckiem, jednakże w chwili obecnej kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza.

W aktualnej sytuacji prawnej, kiedy pozostawiono decyzję o otwarciu placówek samorządom, na samorządach spoczywa też odpowiedzialność za podjęte działania. Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności, a prowadzone obecnie działania przygotowawcze zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników tych placówek, a także ich rodzin.

O wszelkich zmianach dotyczących otwarcia żłobka i przedszkoli będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE PO 6 MAJA 2020 R.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

29 kwietnia 2020 r. w ramach II etapu odmrażania gospodarki Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie żłobków i przedszkoli z zastrzeżeniem, że każdorazowo decyzję o otwarciu będą podejmowane przez organy założycielskie, czyli samorządy gmin.

Podkreślić należy, że samorządy gmin na realizację tego zadania dostały zaledwie kilka dni, bez uprzedniej konsultacji możliwości takiego rozwiązania ze strony właściwych resortów. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowały tzw. „wytyczne” dot. dostosowania żłobków i przedszkoli do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym od 6 maja 2020 r. Analizując zawarte w nich informacje i zalecenia brak jest szczegółowych wskazań, jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi, tak aby była ona bezpieczna zarówno dla dzieci, jak również ich opiekunów. Jak ustalić liczebność grup przy założeniu posiadanej określonej powierzchni sal, jak zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi – te kwestie, jedne z najistotniejszych pozostawiono w gestii samorządów. Co oznacza wprost  odpowiedzialność samorządów za ewentualnie przyjęte rozwiązania. Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli wymaga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu procedur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia dzieci, pracowników oraz członków ich rodzin. Wszystkie te działania muszą być realizowane w ścisłym kontakcie z Inspekcją Sanitarną. Podkreślam, nie jest to możliwe w przeciągu kilku dni.

Biorąc pod uwagę opinie specjalistów z zakresu epidemiologii o realnym zagrożeniu rozprzestrzenia się wirusa w skupiskach ludzi, w tym również dzieci; stanowiska związków branżowych m. in. Związku Nauczycielstwa Polskiego o braku zgody na narażenie zdrowia i życia tysięcy nauczycieli w przedszkolach oraz po konsultacji z dyrektorami przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki informuję Państwa, że podjąłem decyzję o nieotwieraniu ww. placówek od 6 maja 2020 r.

W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkoli. Znakomita większość nie zamierza posyłać dziecka do żłobka/przedszkola z uwagi na bardzo duże ryzyko zarażenia. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli i żłobka.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu rodziców pogodzenie opieki nad dzieckiem w domu z pracą zawodową jest trudnym wyzwaniem, jednakże z uwagi na dobro wspólne członków Naszej Wspólnoty, za które jako Burmistrz jestem odpowiedzialny, zdecydowałem się na podjęcie tej trudnej dla mnie i Państwa decyzji. Jako Burmistrz biorę za nią odpowiedzialność, w myśli roty ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy uznaję za najwyższe dobro publiczne.

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

REPERTUAR BAJEK W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Teatr „Koliber”
1) 06.09.2019 r., g. 9:15 – „Jarzynowe wesele”
2) 29.10.2019 r., g. 9:15 – „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
3) 13.12.2019 r., g. 12:30 – „Gwiazdkowe spotkanie z Mikołajem”
4) 17.01.2020 r. g. 13:00 „ Bal Karnawałowy”
5) 10.04.2020 r. g. 9:15 „ W kraju kwitnącej wiśni”

Agencja Artystyczna „Patigo” z Kielc
1) 25.10.2019 r., g. 9:15 – „Wielkie wydarzenie w świecie małych ludzi”
2) 06.03.2020 r., g. 9:15 – „Czerwony Kapturek”
3) 08.05.2020 r. g.9:15 „ Ja tez potrafię pomóc”

Teatr „Złoty Dukat”
1) 28.11.2019 r., g. 9:15 – „ Przygody lisa i gąski Dorotki”
2) 20.03.2020 r., g. 9:15 – „Wiosenne leśne porządki”

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I PÓŁROCZE

30.IX, 15.X, 6.XI, 12.XII.

II PÓŁROCZE

10.I, 17.II, 24.III, 8.IV, 21.V, 12.VI.

Zapraszamy rodziców na zajęcia do grup dzieci od godz.9:00 – 10.00

Rodziców 3-latków zapraszamy w II półroczu.

 

 Zajęcia sportowe Damian Sawicki

  Środa

9:30 – 10:00 – grupa VI

10:00 – 10:25 – grupa III

10:25 – 10:50 – grupa IV

10:50 – 11:20 – grupa V